Na czym polega tyczenie obiektów?

Tyczenie obiektów jest podstawową czynnością wykonywaną przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych. Bez niego nie jest możliwe przystąpienie do dalszych prac. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega.

Co to jest tyczenie obiektów?

Tyczenie obiektów budowlanych to wyznaczanie i trwałe oznaczanie na gruncie punktów, które są charakterystyczne dla mającego w tym miejscu powstać budynku. Do punktów takich należą zewnętrzne naroża obiektu i osie geometryczne. Tyczenie obiektów jest uregulowane prawnie ustawą i powinno być wykonane w przypadku:

  • obiektu wymagającego pozwolenia na budowę,
  • obiektów elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
  • sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
  • telekomunikacyjnych linii kablowych,
  • kanalizacji kablowej.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia budynku jest obowiązkowym zadaniem kierownika budowy.

Kto jest uprawniony do wytyczenia obiektu budowlanego?

Prace polegające na tyczeniu obiektu mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez geodetę posiadającego właściwe uprawnia. Geodeta po zakończeniu prac w swoim zakresie powinien odnotować w dzienniku budowy wytyczenie obiektu, ponieważ jest to czynność należąca do prac przygotowawczych pod budowę. Po wykonaniu pomiarów geodeta musi również wykonać geodezyjną dokumentację graficzną za pomocą szkicu. Na grafice tej muszą znajdować się takie informacje jak:

  • punkty terenowej osnowy geodezyjnej,
  • charakterystyczne punkty obrysu obiektu,
  • miary czołowe pomiędzy poszczególnymi punktami,
  • miary umożliwiające zlokalizowanie każdego punktu głównego obiektu,
  • rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości w odniesieniu do poziomu zerowego obiektu i układu wysokościowego, który służył do wykonania mapy do celów projektowych.