Mapy do celów prawnych

Opracowujemy mapy do celów prawnych. Do ich przygotowania niezbędne są uprawnienia, które mają nasi pracownicy. Dzięki temu dokumenty są uwierzytelnione i uznawane za zgodne ze stanem faktycznym np. przez notariuszy czy urzędników. Sporządzamy mapy dla inwestorów prywatnych, przedsiębiorców, a także instytucji o charakterze publicznym.

Na mapach do celów sądowych uwzględnia się granice nieruchomości, dane pochodzące z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji budynków i gruntów. Sporządzony dokument jest opatrzony podpisami i pieczęciami uprawnionych do tego geodetów, dlatego może być wykorzystany w sprawach dotyczących m.in.:

  • procesu zasiedzenia,
  • założenia księgi wieczystej,
  • podziału nieruchomości,
  • służebności przejazdu,
  • podziału spadku,
  • darowizny,
  • scalenia nieruchomości,
  • wywłaszczenia obiektu,
  • wykupienia nieruchomości.

Sporządzona mapa jest zgodna ze stanem faktycznym i zawiera elementy wymagane przez prawo.

 

Jak wygląda przygotowanie mapy do celów sądowych?

Sporządzenie mapy do celów sądowych rozpoczyna się od zebrania informacji na temat konkretnej nieruchomości, a także dokonania pomiarów na miejscu, w którym ta się znajduje. Wywiad terenowy umożliwia zbadanie szczegółów dotyczących danej działki i znajdujących się na niej budynków, a także sporządzenie operatu zawierającego m.in. obliczenia, szkice oraz przygotowane mapy. Operat należy poddać kontroli we właściwym urzędzie, a kiedy zostanie zaakceptowany, może zostać wykorzystany np. jako załącznik w toczącym się postępowaniu sądowym. Zapraszamy do współpracy.